> Μη εκποίηση αυτοκινήτου


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός        /2011


ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ….την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Της αιτούσας ... κατοίκου Αθηνών, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της.

Η αιτούσα με την από αίτηση της, εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης, ζήτησε, όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές της αιτούσας δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1. ……….

2. ……..

3.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ΄ αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010,καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης, κατ' αρθρ. 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Η κλήτευση αυτή τεκμαίρεται εάν οι αναφερόμενοι πιστωτές ενταχθούν και συμμετάσχουν στην υπό του νόμου διαγραφόμενη διαδικασία και παραστούν κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση οι ανωτέρω αναγραφόμενοι πιστωτές καθίστανται υποκείμενα της παρούσας δίκης κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 31-01-2011 βεβαίωση του δικηγόρου ), καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων' της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθών - πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ......άσκησε κατά την επ΄ ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας - καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία……..

Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν. 3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματα της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεων τους απ' όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία τον χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β' ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Η β' των καθών η αίτηση ανώνυμος τραπεζική εταιρεία, πρότεινε την ένσταση απαραδέκτου, λόγω μη νόμιμης επίδοσης των περιεχομένων στο άρθρο 5 του ν. 3869/2010 εγγράφων και πιο συγκεκριμένα ότι η οφειλέτης παρέλειψε να επιδώσει κατάσταση υπάρχουσας περιουσίας, εισοδημάτων και σχεδίου διευθέτησης, εντός της νομίμου προθεσμίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος ερειδόμενος στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Με την επιμέλεια του οφειλέτη γίνονται οι προβλεπόμενες από άρθρο 5 κοινοποιήσεις προς τους πιστωτές, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία . Κατά την έννοια του νόμου δεν είναι απαραίτητο να έχουμε αυτοτελείς επιδόσεις όταν στην αίτηση εμπεριέχονται και η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 8543Ε /2-2-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου Πειραιά ..., η κρινομένη αίτηση επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην καθής, μετά του από …. σχεδίου διευθέτησης οφειλών και την κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων της οφειλέτιδος. Συνεπώς, η σχετική ένσταση της καθής η αίτηση πιστώτριας τυγχάνει απορριπτέα ως κατ' ουσίαν αβάσιμος.

Επειδή από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ..., είναι 64 ετών, συνταξιούχος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η κύρια σύνταξη της ανέρχεται στο ποσόν των 1.160,30 ευρώ το μήνα. Η αιτούσα, είναι ανύπανδρη και διαμένει μόνη της σε διαμέρισμα 70 τμ στο Κουκάκι Αττικής, το οποίο μισθώνει από …… αντί μηνιαίου μισθώματος 358,31 ευρώ (σχετ. έγγρ.).

Σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα της δεν διαθέτει άλλα εισοδήματα, ακίνητη ή κινητή περιουσία, πλην ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, τύπου FORD ESCORT, 1391 cc, έτους κατασκευής 1997. Το ποσόν που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ιδίας ανέρχεται σε επτακόσια (700) ευρώ. Πιστωτές της αιτούσας είναι οι:

1. ……….(κυρίως παρεμβαίνουσα): αριθμ. λογαριασμού ..., οφειλή συνολικού ποσού 14.036,99 ευρώ

2. ……………… Πιστωτική Visa: αριθμ. λογαρ. ..., οφειλή συνολικού ποσού 8.932,38 ευρώ, Πιστωτική Mastercard: αριθμ. λογαρ. ..., οφειλή συνολικού ποσού 7.885,43 ευρώ, Προσωπικό Δάνειο αριθμ. λογαρ. ..., οφειλή συνολικού ποσού 4.782,14 ευρώ.

3…….. Πιστωτική……,οφειλή συνολικού ποσού 9.858,05 ευρώ, Πιστωτική Visa , οφειλή συνολικού ποσού 1.473,38 ευρώ, Πιστωτική Visa, οφειλή συνολικού ποσού 1936,11 ευρώ, Πιστωτική Mastercard, οφειλή συνολικού ποσού 1.444,07 ευρώ.

4. …………Καταναλωτικό δάνειο, συνολικού ύψους 1.288,65 ευρώ ,Δάνειο «Όλα σε ένα» συνολικού ποσού 5.059,88 ευρώ.  Επομένως το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε 56.697,08 ευρώ.

Η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία ή καταθέσεις παρά μόνον ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου Ford Escort 1391cc, έτους κατασκευής 1997, του οποίου η αξία είναι μικρή, η δε προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Από το σύνολο των εισοδημάτων της αιτούσας προκύπτει ότι αυτά δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών της και το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα παραπάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της και ειδικότερα : 1) για την απαίτηση της …., που αποτελεί το 24,76 % της συνολικής οφειλής της, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 113,89 ευρώ για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 5.466,74 ευρώ, 2) για την απαίτηση της ….. πιστωτική Visa, με αριθμ. λογαριασμού ..., που αποτελεί το 15,75 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 72,47 ευρώ , για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 3.478,59 ευρώ , 3) για την απαίτηση της… πιστωτική Mastercard, με αριθμ. λογαριασμού ..., που αποτελεί το 13,91 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 63,98 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 3.070,83 ευρώ, 4) για την απαίτηση της ….Προσωπικό Δάνειο, με αριθμ. λογαριασμού ..., που αποτελεί το 8,43 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 38,80 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 1862,36 ευρώ, 5) για την απαίτηση της ………Πιστωτική …, με αριθμ. λογαριασμού ..., που αποτελεί το 17,39 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 79,98 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 3.839,22 ευρώ, 6) για την απαίτηση της ……..Πιστωτική Visa ,με αριθμ. λογαριασμού ..., που αποτελεί το 2,60 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 11,95 ευρώ για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 573,66 ευρώ, 7) για την απαίτηση της …….Πιστωτική Visa, με αριθμό λογαριασμού ..., που αποτελεί το 3,41 % της συνολικής οφειλής, ή μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 15,71 ευρώ για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 753,98 ευρώ, 8) για την απαίτηση της …….Πιστωτική Mastercard, με αριθμό λογαριασμού ..., που αποτελεί το 2,55 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 11,72 ευρώ για χρονικό διάστημα 48 μηνώ, ήτοι σύνολο 562,37 ευρώ, 9) για την απαίτηση της …………Καταναλωτικό Δάνειο, με αριθμό λογαριασμού ..., που αποτελεί το 2,27 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 10,45 ευρώ για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 501,61 ευρώ, 10 ) για την απαίτηση της ………….Δάνειο «όλα σε ένα», με αριθμό λογαριασμού ..., που αποτελεί το 8,92 % της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 41,05 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών, ήτοι σύνολο 1970,63 ευρώ. Κατόπιν τούτου, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσης ρυθμίσεως.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Δέχεται την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία………..

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ, διανεμόμενες μεταξύ τους ως εξής: 1) για την απαίτηση της …… (κυρίως παρεμβαίνουσας) η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 113,89 ευρώ 2) για την απαίτηση της …. πιστωτική Visa, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 72,47 ευρώ, 3) για την απαίτηση της …..πιστωτική Mastercard η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 63,98 ευρώ, 4) για την απαίτηση της Προσωπικό Δάνειο, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 38,80 ευρώ, 5) για την απαίτηση της …..Πιστωτική…., η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 79,98 ευρώ, 6) για την απαίτηση της …..Πιστωτική Visa, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 11,95 ευρώ 7) για την απαίτηση της ……Πιστωτική Visa, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 15,71 ευρώ 8) για την απαίτηση της ……..Πιστωτική Mastercard, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 11,72 ευρώ 9) για την απαίτηση της ……..Καταναλωτικό Δάνειο, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 10,45 ευρώ 10) για την απαίτηση της ……….Δάνειο «όλα σε ένα», η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 41,05 ευρώ. Οι ως άνω δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον μήνα Αύγουστο 2011.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο τους στις

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ