> Μη ρευστοποίηση ιδανικού μεριδίου επικαρπίας αγροτεμαχίου


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αριθμός      /2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει μεταξύ:

    Της αιτούσας: ... κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της.

    Της μετεχούσης στη δίκη πιστώτριας, τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …η οποία κατέστη διάδικος με την νόμιμη κλήτευση της και η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της    Η αιτούσα με την αίτηση της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

    Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

    Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010: α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 25-2-2011 βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών) και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 25-2-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετ κό αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 38769/2010).

    Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενης ως αβασίμου της σχετικής ένστασης αοριστίας της πιστώτριας τράπεζας και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

    Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα:

    Η αιτούσα ..., κάτοικος Γλυφάδας, εργάζεται ως εργάτρια καθαριότητας στο δήμο Γλυφάδας με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, ήτοι από 5-10-2010 έως 4-6-2011 και από την εργασίας της αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των 725,70 ευρώ. Επιπλέον με την με αριθμ. .../2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών δικαιούται επίδομα αναπηρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 580 ευρώ ανά δίμηνο για χρονικό διάστημα τριών ετών, ήτοι από 1-12-2009 μέχρι 1-12-2012, ήτοι οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 1.015,7 ευρώ. Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της; υπό κρίση αίτησης. Πιστώτρια της είναι η τράπεζα … προς την οποία έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 6.753,14 ευρώ προερχόμενη από την με αριθμό 625091 σύμβαση καταναλωτικού δανείου κεφαλαίου αξίας 14.000 ευρώ. Περαιτέρω η αιτούσα είναι διαζευγμένη από το έτος 1999 (βλ. προσκομιζόμενη με αριθμ 7257/1999 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), μένε μόνη της σε μισθωμένο διαμέρισμα στη Γλυφάδα (βλ. προσκομιζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο), ενώ το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται σε 900 ευρώ μηνιαίως. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας είναι το δικαίωμα επικαρπίας κατά ποσοστό 25% επί ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο Πικέρμι Αττικής, το οποίο απέκτησε με το υπ' αριθμό .../2007 συμβόλαιο της συμβ/φου ...(βλ. προκομιζόμενο αντίγραφο της από 2-5-2008 φορολογικής δήλωσης). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριας της, συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 110 ευρώ, ενώ δεν κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του ανωτέρω ποσοστού επικαρπίας καθώς κρίνεται αφενός ότι δεν είναι επιδεκτικό ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που παρέχει την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος και αφετέρου η προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον.

    Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστεί η αναφερόμενη στην αίτηση οφειλή της αιτούσας όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια της σε εκατόν δέκα (110) ευρώ, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 2011.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ