> Aπόφαση του γραφείου μας μηδενικών καταβολών


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

            Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ.

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο της έδρας του στο Λαύριο Αττικής, στις …….. 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

            ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………., το γένος ………….., κατοίκου Λαυρίου Αττικής…………., που εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Δήμητρα Βερβιτσιώτη.

            ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …… που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της …. 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………………, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της …………….και 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………………που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ……...

Η αιτούσα με την ημερομηνία 29-3-2012 (αριθμός πράξεως καταθέσεως ….) αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν ζήτησε να γίνει δεκτή αυτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, μετά από τρεις αναβολές, ορίσθηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία και Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Η αιτούσα επικαλούμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τα πιστωτικά ιδρύματα που μετέχουν στη διαδικασία, ζητεί να γίνει δεκτό από αυτά, το προτεινόμενο σχέδιο αποπληρωμής των χρεών της, διαφορετικά να ρυθμιστούν τα χρέη της, ώστε να απαλλαγεί από αυτά, λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και οικογενειακής της κατάστασης που εκθέτει αναλυτικά στην αίτηση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται παραδεκτά και αρμόδια ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 ν. 3869/2010), εφόσον: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθρ. 2 ν. 3869/2010), απέτυχε αυτός ο συμβιβασμός όπως βεβαιώνεται με την από 17-1-2010 σχετική βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών Δήμητρας Βερβιτσιώτη, που επιχείρησε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ 1. ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ’ άρθρο 13 παρ.2. παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά : α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του άρθρου 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 , (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3,8,9, και 11 του ν.3869/2010, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, αφού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Γι’ αυτό πρέπει η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

Οι περί αοριστίας εντάσεις των πιστωτών πρέπει να απορριφθούν, καθόσον η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητα κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης. Τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλούνται είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των αρθρ. 744 , 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα- Κονδύλη- Νίκα, υπ’ άρθρο 747, αριθμ. 7).

Από την αποδεικτική διαδικασία, την κατάθεση της αιτούσας στο ακροατήριο, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα πραγματικά περιστατικά που συνομολογούν προέκυψε ότι η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1958, και είναι 55 ετών, είναι έγγαμη με τον ……….., έχει (2) ενήλικα τέκνα, εκ των οποίων το ένα έχει δημιουργήσει χωριστή οικογένεια, το άλλο κατοικεί με τους γονείς του, διότι είναι άνεργο. Η αιτούσα εργάζετο 25 χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος –πωλήτρια- σε κατάστημα πώλησης ενδυμάτων ………… στο Λαύριο, μέχρι το έτος 2009, οπότε απολύθηκε. Έκτοτε εργάσθηκε περιστασιακά στην παιδική κατασκήνωση ……………… ως λαντζέρισσα από 15/6/2011 έως 22/8/2011, επίσης εργάσθηκε τον Οκτώβριο στο εστιατόριο ………….. στο Λαύριο για 3 μήνες, οπότε απολύθηκε και από 27/1/2012 είναι άνεργη, όπως προκύπτει από τη σχετική κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που προσκομίζει. Η αιτούσα λόγω της ανεργίας της και της απουσίας οποιουδήποτε εισοδήματος έχει περιέλθει σε αδυναμία ν’ αποπληρώσει τις οφειλές της προς τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα που είναι : A) …………. α) από δύο στεγαστικά δάνεια με αριθμούς σύμβασης 487-67-01-0 και 487-67-59-64 50.648 ευρώ, β) από δύο καταναλωτικά δάνεια με αριθμούς σύμβασης 487-2008-00004-00 και 487-64-000214-90 32.696 ευρώ και γ) από δύο πιστωτικές κάρτες με αριθμούς 4940-4104-1290-5008 και 5100-1504-1290-6001 6.012 ευρώ. Από τα ανωτέρω χρέη τα υπό στοιχ. α’ και β’ είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματο δικαίωμα της πιστώτριας επί ακινήτου του συζύγου της αιτούσας. Η αιτούσα είναι εγγυήτρια για την αποπληρωμή αυτών των χρεών. Στο υπό στοιχ. γ΄ χρέος η αιτούσα είναι οφειλέτιδα, Β) στην ………. α) από μία πιστωτική κάρτα με αριθμό 4509-0347-12498002 και ένα καταναλωτικό δάνειο με αριθμό σύμβασης 1129053 17.180 ευρώ και Γ) στην ………. από δύο πιστωτικές κάρτες με αριθμούς 5278-9000-91750997 και 6773-1100-3334-0034 5.384 ευρώ. Τα χρέη της αιτούσας ως εγγυήτριας αποπληρώνονται από τον σύζυγό της. Τα λοιπά αδυνατεί η ίδια ν’ αποπληρώσει και η αδυναμία της εκτιμάται ότι είναι μόνιμη λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας της, του υψηλού ποσοστού ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα, γεγονότων γνωστών σε όλους που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 336 Κ.Πολ.Δ.

Η αιτούσα στερείται οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, που θα μπορούσε με το τίμημά του να συμβάλλει στην αποπληρωμή μέρους έστω των χρεών της, καθόσον διαθέτει μόνο ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του και του είδους του (SEAT IBIZA, έτους 1ης άδειας κυκλοφορίας 1998), όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας, δεν έχει αξία μεγαλύτερη από 500 ευρώ, κι έτσι καθίσταται ασύμφορο προς εκποίηση, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της εκποίησης.

Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση. Ακολούθως, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στη πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμα ποσού. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (αρθρ. 8 παρ. 5), εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος δε συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της αιτούσας, και η σχετική ένσταση  των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών τραπεζών πρέπει ν’ απορριφθεί. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Δηλαδή από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του νόμου προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται «οριστικά» το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη αλλά αναμένεται παρέλευση (μέχρι) τεσσάρων (4) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 138-139). Η αναβολή αυτή και ο ορισμός με την ίδια απόφαση νέας δικάσιμου, δίνει εν τέλει στην εκδιδόμενη απόφαση το χαρακτήρα της εν μέρει οριστικής απόφασης, με προσωρινή ισχύ, αφού η έκδοση της οριστικής απόφασης, θα είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικά για την οριστική ρύθμιση του χρέους.

  Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν.3869/20120. Μηνιαίες καταβολές εκτιμάται από το δικαστήριο ότι η αιτούσα δεν δύναται να καταβάλει τηρουμένων των άρθρων του Συντάγματος : 21 περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του κράτους για προστασία της οικογένειας, 2 παρ. 1 που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 1 παρ. 1 και 2 περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, και 25 που καθιερώνει την αρχή του κοινωνικού κράτους.

            Μετά απ’ αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να υπαχθεί η αιτούσα στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 με μηδενικές καταβολές για μια 4ετία, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

            Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει αντιμωλία των αδίκων.

Δέχεται την αίτηση για υπαγωγή της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010.

Ορίζει μηδενικές καταβολές από την αιτούσα προς τις καθ’ων για μία 4ετία.

Ορίζει νέα δικάσιμο την 26 Ιουνίου 2014 για συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης περί του ύψους των καταβλητέων δόσεων σε περίπτωση αλλαγής της εισοδηματικής δυνατότητας της αιτούσας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια έκτατη συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Ιουλίου 2013.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ