> Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 168α/13


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησης του ν. 3869/2010  α) η αναγκαστική εκτέλεση στα αναφερόμενα στην παρούσα αίτηση περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος και β) η πραγματική και νομική μεταβολή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Περιορίζει την παρακράτηση από το μισθό του αιτούντος ως προς μεν τη δεύτερη πιστώτρια στο ποσό των είκοσι (20) Ευρώ και ως προς το τρίτο (Τ.Π.Δ) στο ποσό των εξήντα (60) Ευρώ.

Καλλιθέα, 19-2-2013

Ο Ειρηνοδίκης