> Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 169α/13


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησης του ν. 3869/2010  α) η αναγκαστική εκτέλεση στα αναφερόμενα στην παρούσα αίτηση περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και β) η πραγματική και νομική μεταβολή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Περιορίζει την παρακράτηση από το μισθό της αιτούσας από το τέταρτο ν.π.δ.δ (Τ.Π.Δ) στο ποσό των εξήντα (60) Ευρώ.

 

Καλλιθέα, 19-2-2013

Ο Ειρηνοδίκης