> Ειρηνοδικείο Κρωπίας 1/06/12


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 31/2012

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα της προσωρινής διαταγής

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την παύση της παρακράτησης του ποσού των διακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και εννέα λεπτών (273,09) από το μηνιαίο μισθό της αιτούσας, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Κορωπί 1-6-2012

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ