> Νέα απόφαση του γραφείου μας μηνιαίων καταβολών 29 ευρώ

Nέα επιτυχία του γραφείου μας με καθορισμό καταβολής μηνιαίων δόσεων ύψους 29 ευρώ από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα για την ικανοποίηση τεσσάρων πιστωτών. Ορισμός  νέας δικασίμου μετά από ενάμισυ έτος , προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές, αν έχει βελτιωθεί εν τω μεταξύ η οικονομική  κατάσταση του οφειλέτη.

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


Αριθμός 6/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ.Π, με τη σύμπραξη του Γραμματέα Π.Κ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22-03-2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Του αιτούντος……. κατοίκου Κάτω Σουλίου Μαραθώνος Αττικής, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμητρας Βερβιτσιώτη.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία…., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της … 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία…., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της … 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία…., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της … 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία…., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της…..

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 30-06-2011 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 25/8-7-2011,προσδιορίστηκε δε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν αυτοί να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας αυτού ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές, κατά την διατύπωση του νόμου( άρθρο 8 παρ. 5) εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Δηλαδή από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται παρέλευση των τεσσάρων ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό των καταβολών.

Στην υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι έχει περιέλθει άνευ δόλου σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους πιστωτές του και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος ( άρθρο 3 του ν. 3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. του ΚΠολΔ). Κρίνεται περαιτέρω παραδεκτή καθότι 1) τη΄ρηθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 του ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε , όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο ……. Με την από 19-4-2011 σχετική βεβαίωση, 2) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της ΄χωρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, ΄πως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ΄ άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, 4) η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη,καθότι περιέχει ισχυρισμό ότι ο αιτών ως φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού, περαιτ΄’ερω δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου περιέχει κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ίδιου, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη. Περαιτέρω δε, εμπρόθεσμα, μέσα στην προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση στους πιστωτές( σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη επίδοση της περιουσιακής κατάστασης και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, καθότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης (βλ. ήδη και άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 3869/2010) και κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με την κατάθεση της Αίτησης η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού ( κατ΄ άρθρο 4 παρ. 2 και 4 του Ν. 3869/2010) και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των περιουσιακών στοιχείων, καταστάσεων κ.λ.π) (βλ. την από 30-6-2011 σχετική υπεύθυνη δήλωση). Τέλος δε, ως προς ητ νομιμότητά της, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6,8,9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικ΄’ος συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης πρέπει να απορριφθεί, διότι στο υπό κρίση δικόγραφο περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 και συνεπώς τα αναφερόμενα από τις πιστώτριες τράπεζες στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Επίσης ο ισχυρισμ΄’ος τους ότι το αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο διότι απλώς ζητε΄’ί την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα που τον οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του χωρίς δική του υπαιτιότητα, πρέπει να απορριφθεί, διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση.

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών….. , κάτοικος Κάτω Σουλίου Μαραθώνος, εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε…… από το έτος 2001 με μέσο μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στο ποσό των 1.039,00 ευρώ. ΄Όπως δε κατέθεσε στο ακροατήριο, από το Νοέμβριο του 2011, δηλαδή σε χρόνο μετά την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, σημειώθηκε μεταβολή της εργασιακής του κατάστασης και συγκεκριμένα απολύθηκε και έκτοτε είναι άνεργος με μοναδικό μηνιαίο εισόδημα το επίδομα από τον ΟΑΕΔ, το οποίο θα λαμβάνει μέχρι τις 20-11-2012, το ύψος του οποίου από το Φεβρουάριο του 2012 ανέρχεται στο ποσό των 430,00 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε, ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο ακίνητο και κατοικεί φιλοξενούμενος στην πατρική του οικία, όπου διαμένει με τους άνεργους γονείς του και τον άνεργο αδελφό του, ενώ η αδελφή του σπουδάζει στα ΤΕΙ Αθηνών. Εξαιτίας της ως άνω οικογενειακής κατάστασής του, μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι το χρόνο απόλυσής του, αυτός συντηρούσε την οικογένειά του. Πλην όμως μετά την απόλυσή του, όπως κατέθεσε, αδυνατεί να καταβάλλει το προτεινόμενο με την κρινόμενη αίτηση ποσό προς τις πιστώτριες τράπεζες και ζήτησε την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, καθότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενες στο ανωτέρω άρθρο προϋποθέσεις. Πιστωτές του είναι: 1)… από καταναλωτικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 12.507,27 ευρώ ( κεφάλαιο 12.197,45 ευρώ και τόκοι 301,82 ευρώ) 2)…. από καταναλωτικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 9.192,74 ευρώ (κεφάλαιο 8.782,27 ευρώ και τόκοι 410,47 ευρώ 3) Η ίδια ως άνω τράπεζα από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 548,81 ευρώ (κεφάλαιο 364,72 ευρώ και τόκοι 166,41 ευρώ), 4) Η ίδια ως άνω τράπεζα από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 59,86 ευρώ (κεφάλαιο 29,64 ευρώ και τόκοι 24,47ευρώ), 5) Η ίδια ως άνω τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 58,99 ευρώ (κεφάλαιο 48,80ευρώ και τόκοι 10,19ευρώ), 6)….. από δάνειο, για συνολική απαίτηση 6.504,11ευρώ (κεφάλαιο 6.353,61ευρώ και τόκοι 150,50ευρώ, 7) ……. από προσωπικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 2.450,93ευρώ (κεφάλαιο 2.347,45ευρώ και τόκοι 96,68 ευρώ) και 8) η ίδια ως άνω τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 1.317,40ευρώ (κεφάλαιο 1.267,74ευρώ και τόκοι 221,99 ευρώ) , ήτοι το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται στο ποσόν των32.640,11 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω εισοδήματά του και οφειλές εκτιμάται ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. ΄Οσον αφορά τον ισχυρισμό των πιστωτών περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, σημειώνεται ότι η επιδίωξη για ρύθμιση δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Αντίθετα, κρίνεται, ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα, αλλά σύμφωνα και με το σκοπό των διατάξεων του Ν. 3869/2010 (βλ. σχετική αιτιολογική έκθεση) και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου. Επίσης, ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών είναι αόριστος, καθότι δεν εξειδικεύουν ποιες ήταν οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές του την οικονομική του κατάσταση, προκειμένου να τύχει δανεισμού, δεδομένου ότι οι Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Εξάλλου, δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο αιτών δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία πλην ενός αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ Carina, έτους 1993, του οποίου η εμπορική αξία είναι μικρότερη από 1.000,00ευρώ κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος. Ενόψει της έλλειψης σημαντικής εμπορικής αξίας του ως άνω αυτοκινήτου δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν θα αποφέρει κα΄ποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π) ως εκ τούτου δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ΄ άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3869/2010 εκποίησή του. Συνεπώς, συντρέχουν με βάση τα παραπάνω στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που περιέχεται στην αίτηση, και ειδικότερα το προς διάθεση προς τους παραπάνω πιστωτές του ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 29,00 ευρώ μηνιαίως επί τετραετία(48 ισόποσες δόσεις), που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης κατ΄ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αιτών είναι άνεργος και μετά την παύση καταβολής επιδόματος ανεργίας προς αυτόν από τον ΟΑΕΔ θα έχει μηδενικό εισόδημα. ΄Ετσι, σύμφωνα με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης, πρέπει να καταβάλλεται μηνιαίως: στην….. το ποσόν των 11,11ευρώ, στην … το ποσόν των 8,76ευρώ, στη….το ποσόν των 5,78ευρώ και στην… το ποσόν των 3,35ευρώ. Πρέπει επομένως να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως και κατ΄ ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος , σύμφωνα με τα παραπάνω. Πλην όμως, επειδή ορίστηκαν μικρού ύψους μηνιαίες καταβολές και σχεδόν μηδενικές, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 να οριστεί νέα δικάσιμος μετά την πάροδο ενός έτους , για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, θεωρώντας ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι τη νέα δικάσιμο που θα οριστεί είναι δυνατόν να έχει βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του χρέους του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 29,00ευρώ για μία τετραετία προς τις πιστώτριες και συγκεκριμένα στην….. το ποσόν των 11,11ευρώ μηνιαίως, στην … το ποσόν των 8,76ευρώ μηνιαίως ,στη….το ποσόν των 5,78ευρώ μηνιαίως και στην… το ποσόν των 3,35ευρώ μηνιαίως. Τα ως άνω ποσά θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του πρώτου μηνός μετά την κοινοποίηση προς τον αιτούντα της παρούσας απόφασης και θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, που θα επαναπροσδιορίσει τις μηνιαίες καταβολές.

Ορίζει νέα δικάσιμο προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος στις 10-10-2013, ώρα 9.30 π.μ. στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Καπανδρίτι, 30-5-2012

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ