> ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΠ & ΔΑΝΕΙΩΝ - EΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ


Αν είστε δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος και έχετε δώσει εντολή παρακράτησης από τη μισθοδοσία σας ορισμένου ποσού κάθε μήνα,  για την εξόφληση δανειακών σας υποχρεώσεων προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από προσωπικά ή καταναλωτικά  προεγκεκριμένα  δάνεια,  έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την εντολή αυτή.

Στη δανειστική σας σύμβαση είναι πιθανόν να αναγράφεται,  ότι η εντολή αυτή που δώσατε  είναι αμετάκλητη, όμως πρέπει να γνωρίζετε,  ότι, αν αναγράφεται κάτι τέτοιο , είναι άκυρο και καταχρηστικό.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με  σειρά γνωμοδοτήσεων έκρινε, ότι είναι αυτοδικαίως άκυρη , ανεξαρτήτως της συμφωνίας των μερών,  εκχώρηση προς τράπεζες μισθού δημοσίων υπαλλήλων για την εξασφάλιση της αποπληρωμής προσωπικού ή καταναλωτικού  δανείου που λαμβάνει από αυτές το προσωπικό τους.

Μόνο για τα στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας από το Τ.Π.& Δανείων προβλέπεται, βάσει της απόφασης με αρ.  2/19843/0094, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 677/7-03-2012, δικαίωμα του ιδρύματος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του δανειολήπτη,  να παρακρατεί μέχρι τα 3/10 του μισθού, αντί των 6/10 που παρακρατούσε , χωρίς όμως να λαμβάνεται  καμία μέριμνα για το υπόλοιπο μισό της δόσης του δανείου, το οποίο, όπως ορίστηκε αργότερα, πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος του εξαμήνου, για να μην καταστεί ληξιπρόθεσμο και επιβαρυνθεί επιπλέον και με τόκους υπερημερίας.  ‘Eτσι, προτείνεται στο δανειολήπτη από το Τ.Π& Δανείων να ενταχθεί για το υπόλοιπο ποσόν σε κάποια από τις «ευνοϊκές ρυθμίσεις» του, οι οποίες όμως, κάθε άλλο παρά ευνοϊκές είναι, καθότι, του παρέχουν μεν μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά κατόπιν επιβαρύνουν υπέρμετρα το κεφάλαιο και τις καταβαλλόμενες δόσεις.
 Συνεπώς, ως μόνη διέξοδος  για το δανειολήπτη απομένει αυτή του να προσφύγει στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να ζητήσει, μετά την κατάθεση της αίτησής του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, μέσω της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής διαταγής,  την παύση της παρακράτησης από τη μισθοδοσία του ή από τη σύνταξή του του ποσού που παρακρατείται υπέρ του Τ.Π. & Δανείων ή του Τ.Τ.   

Μετά την ακροαματική διαδικασία που γίνεται, τα περισσότερα Ειρηνοδικεία, αφού εξετάσουν την υπόθεση και πεισθούν αφενός για την ευδοκίμηση της αίτησης και αφετέρου για την ανάγκη να σταματήσει αυτή η παρακράτηση, διατάσσουν πλέον, κατόπιν της έντονης αντιδικίας μεταξύ των δικηγόρων των δανειοληπτών και των  δικηγόρων του Τ.Τ και του Τ.Π & Δανείων,  την παύση της παρακράτησης ενός μέρους του ποσού-συνήθως του μεγαλύτερου μέρους- από το μισθό του δανειολήπτη και όχι ολόκληρου του ποσού.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πληθώρα σχετικών  περιπτώσεων  δημοσίων  και δημοτικών υπαλλήλων  και έχει  επιτύχει την άρση της παρακράτησης από τη μισθοδοσία  τους  για την εξυπηρέτηση δανείων από το ΤΤ και το Τ.Π. & Δανείων.