> Απόφαση διαγραφής χρέους 140.000 ευρώ

   

Το πρώτο δικαστήριο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έγινε από το γραφείο μας

 

    Εκδικάστηκε από το γραφείο μας στις 2 Μαίου 2011 η πρώτη υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς

    Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου παραστάθηκε από τη μεριά του υπερχρεωμένου δανειολήπτη η δικηγόρος με τον οφειλέτη και από την πλευρά των πιστωτών οι πληρεξούσιοι δικηγόροι όλων των Τραπεζών, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς τους  και κατέθεσαν επί της έδρας τις προτάσεις τους.

    Επακολούθησε ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία ο  δανειολήπτης κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων του Προέδρου και των πληρεξουσίων δικηγόρων των Τραπεζών.  Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης, ο Πρόεδρος έδωσε προθεσμία για την κατάθεση της Προσθήκης-Αντίκρουσης και το κλείσιμο του φακέλου μέχρι την Δευτέρα 9 Μαίου 2011.

    Θετική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς. Διαγραφή χρέους ύψους 140.000 ευρώ.

    Η απόφαση επί της ως άνω υποθέσεως εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου 2011 και διέγραψε χρέος του οφειλέτη ύψους 140.000 ευρώ περίπου, γεγονός που καταδεικνύει τη γενικότερη θετική στάση των δικαστών απέναντι στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, στους οποίους παρέχεται πλέον η δυνατότητα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα.

    Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής: Δείτε το σε pdf στο τέλος της σελίδας > ή μπορείτε να το διαβάσετε τώρα:

Αριθμός Αποφάσεως 60/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθανάσιο Γιαννακόπουλο και τη Γραμματέα Παναγιώτα Αξά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 02α-5-2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: ..., κατοίκου Πειραιώς, ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Δήμητρας Βερβιτσιώτη, και

Των Πιστωτριών του αιτούντος τραπεζικών εταιρειών, οι οποίες, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδ. με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010) διάταξη του αρμοδίου δικαστού, περί κλητεύσεως αυτών, κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής:

1) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία η οποία παρέστη δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου

2) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσης

3) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου

4) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί ται νόμιμα, η οποία παρέστη δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου

5) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία εκπροσωπούμενης νομί μως, η οποία παρέστη δια της πληρεξουσίου της

6) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου

7) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου, και

8) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου

Ο αιτών, με την από 07-01-2011 αίτησή του, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (υπ1 αριθμ. εκθ. καταθέσεως 03/07-01-2011), ζητά τα αναφερόμενα σ' αυτή, για τους λόγους που επικαλείται.

Δικάσιμος της αιτήσεως ορίσθηκε η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας, κατά τη συζήτηση της δε έλαβαν χώρα τα αναφερόμενα στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Ι. Επειδή, από τη διάταξη της § 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 ("Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις"), προβλέπεται η κατάθεση από τον οφειλέτη σχετικής αιτήσεως στον γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου), περιέχουσα τις καταστάσεις και το σχέδιο διευθέτησης, όπως διαλαμβάνονται αναλυτικά στη διάταξη αυτή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι καταστάσεις αυτές και το σχέδιο διευθέτησης μπορούν είτε να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της αίτησης είτε να συνοδεύουν αυτή ως εξ υπαρχής συνημμένα έγγραφα, κατατιθέμενα μαζί της, που συμπληρώνουν παραδεκτώς το περιεχόμενο της. Αίτημα της αίτησης αυτής θα είναι η ρύθμιση των οφειλών, με σκοπό την απαλλαγή του οφειλέτη. Εν όψει όμως της περιπλοκότητας που κατ' ανάγκην παρουσιάζει η διαγραφόμενη από το νόμο αυτό συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και της πολυπλοκότητας των σχετικών ζητημάτων, τα οποία αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και επομένως και το αναγκαίο περιεχόμενο της σχετικής αιτήσεως αυτού, συνάγεται η βούληση του νομοθέτη να αποκλείσει την προφορική υποβολή της αιτήσεως, με σύνταξη σχετικής εκθέσως, χωρίς επομένως να μπορεί να εφαρμοσθεί η γενική ρύθμιση της ΚΠολΔ 747 § 1 εδ. β', κατά την οποία αιτήσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, απευθυνόμενες στο Ειρηνοδικείο, μπορούν να ασκηθούν και προφορικά, με σύνταξη σχετικής εκθέσεως (βλ. σχετικώς Ευδοξίας Κιουπτσίδου, "Η απόφαση διευθέτησης οφειλών κατά το νόμο 3869/2010", στο σεμινάριο Ειρηνοδικών της Εθνικής Σχολής Δικαστών της 29ης και 30ης-9-2010, υπό 2 II). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από τις προαναφερόμενες καταστάσεις και το προαναφερόμενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών, ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο της αιτήσεως ούτε την συνδέει με την τήρηση ιδιαίτερων προϋποθέσεων, αφού τελικός στόχος είναι η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και η απαλλαγή του από αυτά. Επαρκές επομένως θεωρείται το αίτημα και υπό τη διατύπωση "ζητώ ρύθμιση των χρεών μου και απαλλαγή από αυτά" (βλ. σχετικώς και Κρητικού, Ερμηνεία του Νόμου 3869/2010, έκδ.2010, σελ. 64 και 130, αρ. 9).

II. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3869/2010, ο αιτών-οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές του αντίγραφα της αιτήσεως, για ρύθμιση των οφειλών του, με πράξη ορισμού δικασίμου, εντός μηνός από της καταθέσεως της. Υποχρεούται επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας να επιδώσει στους πιστωτές του και αντίγραφα της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του, ως επίσης και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, τα οποία μπορεί, κατά τα προαναφερόμενα, είτε να έχουν ενσωματωθεί στο κυρίως περιεχόμενο της αιτήσεως είτε να συνοδεύουν αυτή, ως συνημμένα έγγραφα, κατατιθέμενα ταυτοχρόνως με αυτή. Η παράλειψη της επιδόσεως πρέπει να ερευνάται μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής δύο προϋποθέσεις: α) Εάν οι πιστωτές δεν εμφανισθούν ή δεν παραστούν κανονικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και β) εάν οι πιστωτές δεν έχουν γενικώς υποβάλει παρατηρήσεις ή δεν έχουν λάβει θέση επί του προταθέντος από τον οφειλέτη σχεδίου διευθέτησης, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου. Εφ' όσον οι πιστωτές έχουν λάβει θέση, πρέπει να θεωρηθεί ότι η επίδοση έγινε κανονικά, όπως θεωρείται και στην περίπτωση παραστάσεως τους στο ακροατήριο. Εάν συντρέχουν οι άνω δύο προϋποθέσεις και δεν έχει γίνει νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοση θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως απαράδεκτη και όχι απλώς να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση αυτής, διότι η προθεσμία της επιδόσεως της έχει ως αφετηρία τον χρόνο καταθέσεως της και όχι χρονικό σημείο πριν από τη συζήτηση, όπως συμβαίνει επί αγωγών ή άλλων αιτήσεων. Η παρέλευση αυτής της προθεσμίας επίδοσης θα έχει ως συνέπεια να μην είναι πλέον δυνατή η νομότυπη ολοκλήρωση της ασκήσεως της αιτήσεως, οπότε στερείται νοήματος να παραμείνει αυτή εκκρεμής. Ο νομοθέτης, ορίζοντας προθεσμία επίδοσης, αρχομένη από την κατάθεση της αίτησης, επέλεξε στην προκειμένη περίπτωση αυστηρή λύση, προφανώς για να επιτύχει ταχεία και μη δυνάμενη να οδηγήσει σε παρελκύσεις ρύθμιση της καταστάσεως. Εάν η αίτηση δεν επιδόθηκε σε ορισμένους από τους πιστωτές θα είναι αυτή απαράδεκτη μόνο ως προς αυτούς και όχι και έναντι των λοιπών, μη υφισταμένης μεταξύ τους σχέσεως αναγκαστικής ομοδικίας, κατ' άρθρο 76 ΚΠολΔ (βλ. σχετικώς, Κιουπτσίδου, ό. π., 2 III Α και Κρητικού, ό. π., σελ. 25). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 3869/2010, 741, 122 επ., 748 § 3, 159 αρ. 3 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η ακυρότητα από τη μη επίδοση ή τη μη νόμιμη επίδοση της αγωγής στον προσηκόντως παριστάμενο κατά τη συζήτηση αυτής πιστωτή του αιτούντος οφειλέτη επέρχεται μόνο υπό την προϋπόθεση της επελεύσεως σ' αυτόν (πιστωτή) βλάβης, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί άλλως παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας (πρβλ ΑΠ 21/2001, Ελλ Δνη 42. 906, ΠΠρΠειρ 523/1989, ΕΝΔ 18. 18, ΕΑ 5487/1985, Ελλ Δνη 26. 741, ΕΠ 315/1987, Ελλ Δνη 29. 728).

III. Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς την από 07-01-2011 αίτηση του, του νόμου 3869/2010 (με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 03/07-01-2011), την οποία δεν απευθύνει κατά των πιστωτών του και στην οποία αναφέρει επί λέξει τα εξής (τηρείται η σύνταξη και ορθογραφία του συντάξαντος αυτήν): "ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ... Α.Τ. ... κατοίκου ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΟΣ ..., ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 3869/2010 ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΟΥ α'. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 με αρθ. πρωτ. 3133Α παρελήφθη από ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με ημερομηνία 29-09-10 σελ. 10 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ σελ. 1 3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άθρου 4 παρ. 2 περ. β' του ν. 3869/2010 σελ. 1 ΖΗΤΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ τις ΟΦΕΙΛΕΣ" (Ακολουθεί η υπογραφή του και η άνω χρονολογία). Με σχετική από 07-01-2010 πράξη επί της αιτήσεως αυτής, του δικαστού που όρισε τη δικάσιμο προς συζήτηση της, διατάχθηκε η κοινοποίηση της στους πιστωτές του αιτούντος και συγκεκριμένα στις προαναφερόμενες τραπεζικές εταιρείες (ΚΠολΔ 748 § 3), οι οποίες με τη διάταξη αυτή απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου, παρέστησαν δε στη συζήτηση κατά τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας, πλην της δεύτερης αυτών, η οποία ήταν απούσα. Στην υπό κρίση ως άνω αίτηση ο αιτών έχει επισυνάψει την από 29-9-2010 αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό, κατατεθείσα στον συνήγορο του καταναλωτή (υπ1 αριθμ. πρωτ. 3133Α/29-9-2010), με αναφορά της οικονομικής του κατάστασης και ειδικότερα με αναφορά του μηνιαίου ατομικού του εισοδήματος, ανερχομένου στο ποσό των ευρώ 1.070, με αναγραφή στην ένδειξη του μέσου μηνιαίου εισοδήματος της συζύγου του των λέξεων "ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ", εκτιμώμενου από αυτόν του μηνιαίου κόστους διαβίωσης της οικογένειας του στο ποσό των ευρώ 600, και περαιτέρω με αναφορά, ως μοναδικού ακινήτου περιουσιακού του στοιχείου, της ιδιόκτητης κύριας κατοικίσς αυτού, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 79, του τρίτου ορόφου οικοδομής κειμένης στα Καμίνια Πειραιώς, χωρίς αναφορά άλλων περιουσιακών στοιχείων (κινητών και αυλών αξιών). Έχει επισυναφθεί επίσης κατάσταση των ανωτέρω πιστωτών του αιτούντος, με τις απαιτήσεις εκάστου αυτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Επισυνάπτεται περαιτέρω πίνακας (σελίδα 5), επιγραφόμενος ως "προτεινόμενος συμβιβασμός", στον οποίο (πίνακα) περιέχονται πέντε περιπτώσεις - σχέδια συμβιβασμού, ήτοι, 1) με καταβολές σε σταθερές δόσεις, 2) με καταβολές σε ευέλικτες δόσεις, 3) με εφ' άπαξ καταβολή, 4) με συνδυασμό των ανωτέρω και 5) με άλλο είδος συμβιβασμού, ως επίσης και χωριστοί πίνακες για κάθε μία εκ των άνω περιπτώσεων - σχεδίων συμβιβασμού (σελίδες 6, 7, 8, 9 και 10, αντιστοίχως), χωρίς όμως να έχει επιλεγεί και να έχει συμπληρωθεί από τον αιτούντα κάποια από τις περιπτώσεις αυτές (σχέδια) συμβιβασμού, ως προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, πλην της χειρογράφου αναφοράς αυτού στον πίνακα της σελίδας υπ' αριθμ. 5, υπό την ένδειξη "επεξηγήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών μου", ότι "ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΠΟΤΑ", περιεχόμενης επίσης και δηλώσεως αυτού ότι επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της ακινήτου περιουσίας του η κύρια και μοναδική κατοικία του.

IV. Με το ως άνω περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ως μη γνήσια υπόθεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3869/2010, 739, 741 επ. ΚΠολΔ, κατ' εκτίμηση δε του ως άνω περιεχομένου της, πρέπει να γίνει δεκτό ότι περιέχει επαρκώς τα στοιχεία που απαιτούνται κατ' άρθρο 4 § 1 εδ. β' του ν. 3869/2010 και κατά τα άρθρα 118 και 216 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 741 ιδίου κωδικός), ώστε να είναι επαρκώς ορισμένη, και ως προς το απαιτούμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος, αρκούσης ως προς αυτό κατά την κρίση του Δικαστηρίου της ως άνω αναφοράς του αιτούντος ότι "ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΠΟΤΑ", ως προτεινόμενος από αυτόν συμβιβασμός, υπαγόμενος στην πέμπτη εκ των προαναφερομένων περιπτώσεων ("άλλο είδος συμβιβασμού"), λαμβανομένου υπ' όψιν και του γεγονότος ότι με την § 5 του άρθρου 8 του νόμου είναι επιτρεπτός ο καθορισμός από το δικαστήριο, κατ' εξαίρεση, μηνιαίων καταβολών μικρού ύψους ή και μηδενικών. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η περί του αντιθέτου εκ των διατάξεων των άρθρων 118 και 216 ΚΠολΔ σχετική ένσταση, περί αοριστίας δηλ. της υπό κρίση αιτήσεως, προβαλλόμενη από τις πιστώτριες του αιτούντος τραπεζικές εταιρείες, οι οποίες, πλην της δεύτερης, παρέστησαν κατά τη συζήτηση, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010.

V. Οι ως άνω παριστάμενες πιστώτριες του αιτούντος προέβαλαν δια των πληρεξουσίων αυτών δικηγόρων, γενομένης σχετικώς μνείας στα πρακτικά, τον ισχυρισμό περί μη νομίμου επιδόσεως σ' αυτές της υπό κρίση αιτήσεως και περί απαραδέκτου της συζητήσεως της. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, καθ' όσον, ναι μεν πράγματι ο αιτών παρέδωσε ιδιοχείρως την 17η-01-2011 την αίτηση του στις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες και την παρέλαβαν, εντός δηλ. της προβλεπομένης από το άρθρο 5 εδ. α' του ν. 3869/2010 προθεσμίας του ενός μηνός από της υποβολής της (07-01-2011), και έλαβε από αυτές αριθμό πρωτοκόλλου για την παράδοση αυτή, απευθύνοντας προς αυτές και την προβλεπομένη στην ίδια διάταξη (άρθρο 5 εδ. α') πρόσκληση, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως από αυτόν ως σχετικά υπ' αριθμ. 12α έως 12η έγγραφα του, απευθυνόμενα εν είδει επιστολής προς τις πιστώτριες τράπεζες ("αγαπητοί κύριοι, καθώς απέτυχε η προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού ... σας καταθέτω α) την αίτηση με ορισμό δικασίμου ..."), χωρίς δηλ. να προβεί σε επίδοση αυτής με δικαστικό επιμελητή, κατά τα ανωτέρω υπό II, πλην όμως οι πιστώτριες τράπεζες παρέστησαν τελικώς προσηκόντως κατά τη συζήτηση και προέβαλαν τους ισχυρισμούς τους, χωρίς επίκληση επελεύσεως βλάβης, κατά τα ανωτέρω. Ως προς την δεύτερη των πιστωτριών εταιρειών ("ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"), η οποία δεν εμφανίσθηκε και δεν παρέστη κατά τη συζήτηση, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή προέβη με την υπ' αριθμ. 617/08-3-2011 επιστολή της προς τον καθ' ου, εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 5 εδ. α' του ν. 3869/2010 αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών από της υποβολής της αιτήσεως, η οποία έγινε κατά τα ανωτέρω την 07η-01-2011, σε ενημέρωση του αιτούντος ότι απορρίπτει την πρότασή του για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η επιστολή αυτή επέχει θέση δηλώσεως της άνω διατάξεως (άρθρου 5 εδ. α'), περί μη συμφωνίας της πιστώτριας αυτής με το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών του και επομένως πρέπει να θεωρηθεί ότι έγινε επίδοση της αιτήσεως προς την πιστώτρια αυτή, όπως θεωρείται και για την περίπτωση παραστάσεως κατά τη συζήτηση, κατά τα ανωτέρω υπό II, και επομένως πρέπει η πιστώτρια αυτή να δικασθεί ερήμην, κατά τη διάταξη του άρθρου 754 § 2 του ΚΠολΔ.

VI. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, δεδομένου δε ότι από τον αυτεπάγγελτο κατ' άρθρο 13 § 2 του ν. 3869/2010 έλεγχο (και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών), (βλ. σχετικώς Κιουπτσίδου, ό. π., 2 IV Δ), δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος, για ρύθμιση των οφειλών του, ούτε ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση (2144/26.7.2011 έγγραφο Ειρηνοδικείου Αθηνών και από 27-7-2011 βεβαίωση Ειρηνοδικείου Πειραιώς) προσκομιζομένων δε και α) της υπ' αριθμ. πρωτ. 137/11-01-2011 βεβαιώσεως του συνηγόρου του καταναλωτή, περί αποτυχίας της προσπάθειας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατατεθείσης κατ' άρθρο 4 § 2 του ν. 3869/2010, εμπροθέσμως, στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πειραιώς την 18η-01-2011, και β) της προβλεπομένης από την ίδια διάταξη (4 § 2) υπευθύνου δηλώσεως, κατατεθείσης ήδη ως συνημμένου εγγράφου με την υπό κρίση αίτηση, πρέπει η τελευταία να εξεταστεί και κατ' ουσίαν, αφού κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη της συζητήσεως.

VII. Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος, από τα εκατέρωθεν προσκoμιζόμενα νομίμως μετ' επικλήσεως έγγραφα, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων μερών και την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι ηλικίας 34 ετών και από του έτους 2007 έγγαμος με την ..., με την οποία έχουν αποκτήσει ένα θήλυ τέκνο, ηλικίας περίπου δύο ετών, ενώ η σύζυγος του αυτή είναι και πάλι έγκυος. Ο ίδιος ήδη εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην επιχείρηση του ..., με μηνιαίο εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 1067,42 (βλ. σχετικώς την απόδειξη πληρωμής μισθοδοτικής περιόδου Μαρτίου 2011, του άνω εργοδότη του αιτούντος, προσκομιζόμενη νομίμως μετ' επικλήσεως από τον ίδιο). Η σύζυγος του αιτούντος, από του μηνός Απριλίου 2011, εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση της ... (αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο), ως υπάλληλος γραφείου, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές εξ ευρώ 683,76 (βλ. σχετικώς την από 26-4-2011 βεβαίωση της εργοδότριας αυτής, προσκομιζόμενη νομίμως μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα). Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος είναι ένα διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, το οποίο ευρίσκεται στα Καμίνια Πειραιώς, στην οδό ... με αριθμό .., και το οποίο αποτελεί την κύρια οικογενειακή του κατοικία, της οποίας αιτείται την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Το διαμέρισμα αυτό ο αιτών έχει αγοράσει με στεγαστικό δάνειο από τη δεύτερη εκ των ανωτέρω πιστωτριών αυτού τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "…………….", ανερχομένης της σχετικής οφειλής του από την αιτία αυτή στο ποσό των ευρώ 120.365. Ο αιτών, από του έτους 2002 και εφ' εξής, άρχισε να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες, με τις οποίες τον εφοδίασαν οι προαναφερόμενες πιστώτριες αυτού τραπεζικές εταιρείες (εφ1 εξής "πιστώτριες"), με τις οποίες προέβαινε σε αγορές διαφόρων αγαθών και εξοφλούσε μέσω αυτών το αντίστοιχο τίμημα. Η εξόφληση των οφειλών αυτών από τις πιστωτικές κάρτες γινόταν αρχικώς χωρίς ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, πλην όμως κυρίως από του έτους 2007, οπότε, λόγω του γάμου του, αλλά και της μεταγενέστερης γέννησης του άνω τέκνου αυτού, αυξήθηκαν οι οικονομικές του υποχρεώσεις, αναγκάσθηκε δε, προκειμένου να δυνηθεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες πλέον ανάγκες της οικογενείας του να καταφύγει σε συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις και αυξήσεις των πιστωτικών ορίων, με δυσμενείς όρους, με τα χρήματα δε αυτά κάλυπτε αρχικώς τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και ακολούθως τις δημιουργηθείσες από τον δανεισμό υποχρεώσεις καταβολής στις πιστώτριες των μηνιαίων δόσεων. Υπό τις οικονομικές αυτές συνθήκες ο αιτών κατέληξε να μη δύναται πλέον να αντιμετωτπίσει τις υποχρεώσεις του αυτές με το μηνιαίο εισόδημα του, να περιέλθει δε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των εν γένει ληξιπρόθεσμων οφειλών του, μεταξύ των οποίων και αυτές των άνω πιστωτριών του (βλ. σχετικώς προς τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής σε Α. Κρητικού, ό. π., σελ. 40, αρ. 5 επ., και σχετική εισήγηση Π. Κατσιρούμπα, στο προαναφερόμενο σεμινάριο, σελ. 4). Από την εν γένει διαδικασία δεν απεδείχθη ότι ο αιτών περιήλθε, μετά την ανάληψη των χρεών του αυτών, δολίως, σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής τους, καθ' όσον, πιεζόμενος αφόρητα από τις οικονομικές ανάγκες της οικογενείας του, αναγκάσθηκε να καταφύγει, όπως προαναφέρεται, σε συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις, γεγονός το οποίο ήταν σε γνώση των πιστωτριών του, οι οποίες του χορηγούσαν νέες κάρτες και επί πλέον πιστώσεις, προς εξυπηρέτηση προηγουμένων χρεών του. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ενδεικτικώς, ότι η έκτη εκ των ανωτέρω πιστωτριών αυτού τραπεζική εταιρεία την επωνυμία «……..», χορήγησε στον αιτούντα κάρτα ("mastercard"), κατόπιν της από 10-11-2003 αιτήσεώς του, στην οποία ο ίδιος αναγράφει στο πεδίο "συνεργασία με τράπεζες", ότι διαθέτει κάρτα visa της ………και της τράπεζας …………(βλ. σχετικώς στην άνω αίτηση του αιτούντος, προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από την …………, ως σχετικό υπ' αριθμ. 7), ενώ, η ίδια πιστώτρια (…………) προέβη αυτοβούλως σε αύξηση του πιστωτικού ορίου του αιτούντος, από το ποσό των ευρώ 8.500, που ήταν μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2009, στο ποσό των ευρώ 11.000, από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβανομένου δε υπ' όψιν και του γεγονότος ότι στις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε στις σύγχρονες κοινωνίες συνεχώς αυξανόμενη τάση των πολιτών να προσφεύγουν στον δανεισμό για να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες καταναλωτικές τους ανάγκες, η οποία, συνδυαζόμενη με τα οικονομικά προβλήματα και την αυξημένη ανεργία, που ανατρέπουν οικογενειακούς και οικονομικούς προγραμματισμούς, είχε ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια των δανειοληπτών να ανταποκριθούν στην έγκαιρη εκπλήρωση των οφειλών τους, με περαιτέρω συνέπεια την υπερχρέωση τους (βλ. σχετική εισήγηση Π. Κατσι-ρούμπα, κατά το προαναφερόμενο σεμινάριο, σελ. 1), δεν αποδεικνύεται στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρεται, ο προβαλλόμενος από τις πιστώτριες του αιτούντος ισχυρισμός αυτών, οι οποίες φέρουν και το σχετικό βάρος απόδειξης (βλ. σχετικώς σε Α. Κρητικού, ό. π., σελ. 44, αρ. 14, Π. Κατσιρούμπα, ό. π., σελ. 5, Κ. Βαμβακίδη, εισήγηση, στο προαναφερόμενο σεμινάριο, ως προς τον "σκοπό και τη φιλοσοφία των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010"), ότι ο αιτών περιήλθε, μετά την ανάληψη των ενδίκων χρεών του, δολίως, σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα ως σχετικά υπ'αριθμ. 5α έως 5η καταστάσεις ή βεβαιώσεις οφειλών, που χορηγήθηκαν σ' αυτόν από τις ανωτέρω πιστώτριες αυτού τράπεζες, οι οφειλές αυτού σε κάθε μία εξ αυτών ανέρχονται στα κάτωθι χρηματικά ποσά ως εξής: 1) Στην "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στο ποσό των ευρώ 5.998,60, προερχόμενο από μία πιστωτική κάρτα, 2) Στη "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" α) στο ποσό των ευρώ 120.365,26, που αποτελεί το προαναφερόμενο στεγαστικό δάνειο, για την ως άνω κύρια του αιτούντος κατοικία, αποτελούσα και την μοναδική του ακίνητη περιουσία, και β) στο ποσό των ευρώ 5.248,14, προερχόμενο από μία πιστωτική κάρτα, 3) Στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" στο συνολικό ποσό των ευρώ 22.537,02, προερχόμενο από πέντε πιστωτικές κάρτες, 4) Στην "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ" στο συνολικό ποσό των ευρώ 18.295,88, προερχόμενο από πέντε πιστωτικές κάρτες, 5) Στην "CITIBANK INTERNATIONAL PLC" στο συνολικό ποσό των ευρώ 25.426,80, προερχόμενο από τρεις πιστωτικές κάρτες, 6) Στην "ΤΡΑ ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" στο ποσό των ευρώ 14.481,90, προερχόμενο από δύο πιστωτικές κάρτες, 7) Στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" στο ποσό των ευρώ 128.223,08, προερχόμενο από έξι συμβάσεις πιστωτικών καρτών και λοιπών δανείων, και 8) Στην "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" στο ποσό των ευρώ 15.638,25, προερχόμενο από δύο πιστωτικές κάρτες. Η συνολική κατά τα ανωτέρω από τις πιστωτικές κάρτες και δανειστικές συμβάσεις, πλην του στεγαστικού δανείου, οφειλή του αιτούντος προς τις πιστώτριες αυτού τράπεζες ανέρχεται, αντιστοίχως, στο ποσό των ευρώ 235.849,67 17(5.998,60 + 5.248,14 + 22.537,02 + 18.295,88 + 25.426,80 + 14.481,90 + 128.223,08 + 15.638,25), χωρίς να εξαιρείται από τη ρύθμιση η οφειλή του αιτούντος προς την πιστώτρια αυτού "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", ανερχομένη στο ποσό των ευρώ 25.167,50, το οποίο αφορά σε δάνειο "άρσης βαρών", που έχει λάβει από την τράπεζα αυτή, εξοφλούμενο από τη σύζυγό του, ως εγγυήτρια, διότι δεν ιδρύεταιι από το νόμο δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέγει τα προς ρύθμιση χρέη και τους πιστωτές (βλ. σχετικώς σε Α. Κρητικού, ό. π., σελ. 67 επ.), το σχετικό δε περί του αντιθέτου αίτημα αυτού είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο. Οι οφειλές αυτές του αιτούντος έχουν αναληφθεί από αυτόν πριν το τελευταίο έτος από της υποβολής της αιτήσεως (07-01-2011), (άρθρο 1 § 2 περ. α' του ν. 3869/2010) και δεν προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίτπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της περ. β' της ίδιας § 2 του άρθρου 1. Απεδείχθη περαιτέρω ότι κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 3133Α/29-9-2010 αιτήσεως του αιτούντος, κατεβλήθη με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού του αιτούντος με τους πιστωτές του και απέτυχε αυτή, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 137/11-01-2011 βεβαίωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Να σημειωθεί ότι η υποβολή της κρινομένης, αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς την 07η-01-2011, πριν δηλ. από την εκ-δόση της άνω βεβαιώσεως περί αποτυχίας της προσπάθειας του εξωδικαστι-κού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε την 11Π-01-2011, είναι άνευ επιρροής, καθ' όσον, ο νόμος δεν προβλέπει συνέπειες για την περίπτωση υποβολής της αιτήσεως πριν από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Εντός δύο μηνών από της υποβολής της κρινομένης αιτήσεως οι πιστώτριες του αιτούντος, πλην της πρώτης αυτών ("ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"), η απαίτηση της οποίας έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης και επομένως δεν συντρέχει περίπτωση αποσβέσεως της, κατ' άρθρο 7 § 5 του ν. 3869/2010, υπέβαλαν στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς τις κατ' άρθρο 5 του νόμου 3869/2010 παρατηρήσεις - προτάσεις αυτών, με τις οποίες εκφράζουν αντιρρήσεις προς το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, όπως αυτό κατά τα ανωτέρω υπό IV αναφερόμενα έχει εκτιμηθεί, προς το οποίο και δεν συμφωνούν. Ακολούθησε η από 09-3-2011 αντιπρόταση του αιτούντος, κατατεθείσα στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς την 09η-3-2011, εντός δηλ. της προβλεπομένης από το εδ. α' της § 1 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010, προθεσμίας των 15 ημερών, η οποία αρχίζει μετά δίμηνο από την υποβολή της αιτήσεως (07-01-2011), με την οποία προέβη σε παρατηρήσεις (-μεταβολές) επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και πρότεινε στους πιστωτές του την καταβολή των αναφερομένων σ' αυτό δόσεων, με σκοπό την επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού. Οι πιστώτριες τραπεζικές εταιρείες, πλην της δεύτερης αυτών ("ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"), προέβησαν σε κατάθεση στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς εμπροθέσμως, ήτοι εντός της προβλεπομένης από το εδ. β' της § 1 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010 προθεσμίας των 20 ημερών, μετά τη λήξη του άνω 15 ημέρου, σε παρατηρήσεις ή προτάσεις ή δηλώσεις, με τις οποίες προβάλλουν αντιρρήσεις επί του αναμορφωμένου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος και δεν συγκατατίθενται σε αυτό, χωρίς επομένως να μπορεί να επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, ούτε να γίνει υποκατάσταση της ελλείπουσας συγκαταθέσεως των πιστωτών, κατά τις διατάξεις των §§ 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια των ανωτέρω συντρέχει, περαιτέρω, περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8 του νόμου 3869/2010 και ρυθμίσεως των οφειλών του αιτούντος κατά τη διάταξη αυτή. Όπως και ανωτέρω έγινε δεκτό, ο αιτών, ο οποίος δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του και δεν έχει τύχει άλλης απαλλαγής από τα χρέη του. Πληρούνται δηλ. κατά τις άνω παραδοχές οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νόμου 3869/2010 (βλ. και Α. Κρητικού, ό. π., σελ. 130, αρ. 10 επ.) και δεν προβάλλονται αμφισβητούμενες από τον αιτούντα ή κάποιο πιστωτή απαιτήσεις. Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι ο αιτών δεν διαθέτει ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και ότι αυτός, όπως και ανωτέρω έγινε δεκτό, είναι ηλικίας 34 ετών και από του έτους 2007 έγγαμος με την ..., με την οποία έχουν αποκτήσει ένα θήλυ τέκνο, ηλικίας περίπου δύο ετών, ενώ η σύζυγος του αυτή είναι και πάλι έγκυος. Ο ίδιος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, στην προαναφερόμενη επιχείρηση του ..., με μηνιαίο καθαρό εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 1067, η δε σύζυγος του από του μηνός Απριλίου 2011 εργάζεται στην προαναφερόμενη ιδιωτική επιχείρηση της ..., ως υπάλληλος γραφείου, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές εξ ευρώ 683,76. Οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος, της συζύγου του και του ανηλίκου αυτών τέκνου (διατροφή, λογαριασμοί ΔΕΗ, Περαιτέρω, η εμπορική αξία του προαναφερομένου διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του "είναι το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο, ευρίσκεται δε στον 3° όροφο πολυκατοικίας στα Καμίνια Πειραιώς, έχει επιφάνεια 79 τετραγωνικών μέτρων και είναι κατασκευής έτους 1975, δεν υπερβαίνει, εν όψει της ως άνω θέσεως αυτού, της επιφανείας και της ηλικίας του, το ποσό των ευρώ 100.000, όπως βασίμως επ' αυτού ο αιτών ισχυρίζεται, και επομένως δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%. Πρέπει επομένως το ακίνητο αυτό να εξαιρεθεί από την εκποίηση, κατά παραδοχή της σχετικής προτάσεως του αιτούντος, σύμφωνα δε με την § 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, να ρυθμισθεί η ικανοποίηση των ως άνω υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών, δυναμένη κατά νόμο να ρυθμισθεί μέχρι συνολικό ποσό ανερχόμενο στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, στο συνολικό ποσό των ευρώ 81.000, το οποίο αποτελεί το 81 % της άνω αξίας του διαμερίσματος (κύριας κατοικίας), λαμβανομένων υπ' όψιν της ηλικίας του αιτούντος (34 ετών) και της οικονομικής του κατάστασης, με προοπτική βελτίωσης της. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα αρχίσει μετά παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ (ευρώ 81.000:180 μήνες της δεκαπενταετίας), το οποίο θα κατανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές του, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσης, με παροχή δηλ. στον αιτούντα περιόδου χάριτος διαρκείας τεσσάρων ετών, κατ' άρθρο 9 § 2 εδ. 3 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα ο αιτών θα καταβάλλει στις πιστώτριες 1) στην πρώτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" το ποσό των 11,445 μηνιαίως [(450 Χ 5.998,60): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπεντα^, ετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 2.060,10 (11,445 Χ 180), 2) στη δεύτερη αυτών "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 10,013 μηνιαίως [(450 Χ 5.248,14): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 1.802,34 (10,013 Χ 180), 3) στην τρίτη αυτών "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 43,001 μηνιαίως [(450 Χ 22.537,02): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 7.740,18 (43,001 Χ 180), 4) στην τέταρτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ" το ποσό των ευρώ 34,908 μηνιαίως [(450 Χ 18.295,88) 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 6.283,44 (34,908 Χ 180), 5) στην πέμπτη αυτών "CITIBANK INTERNATIONAL PLC" το ποσό των ευρώ 48,514 μηνιαίως [(450 Χ 25.426,80): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 8.732,52 (48,514 Χ 180), 6) στην έκτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 27,631 μηνιαίως [(450 Χ 14.481,90): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 4.973,58 (27,631 Χ 180), 7) στην έβδομη αυτών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 244,649 μηνιαίως [(450 Χ 128.223,08): 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 44.036,82 (244,649 Χ 180), και 8) στην όγδοη αυτών "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 29,838 μηνιαίως [(450 Χ 15.638,25) : 235.849,60] και συνολικά επί δεκαπενταετία (180 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 5.370,84 (29,838 Χ 180). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών θα καταβάλει στις πιστώτριες αυτού τράπεζες, με την επί δεκαπενταετία καταβολή των ως άνω μηνιαίων δόσεων, το ποσό των ευρώ 81.000 (2.060,10 + 1.802,34 + 7.740,18 + 6.283,44 + 8.732,52 + 4.973,58 + 44.036,82 + 5.370,84), ρυθμιζόμενης ειδικότερα της ικανοποίησης των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών, λόγω εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, με καταβολή από αυτόν του ποσού των ευρώ 450 μηνιαίως, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, συμμέτρως κατανεμόμενο, κατά τα προαναφερόμενα, με έναρξη από 01-8-2015, κατά το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της § 6 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010), ως επίσης δεν ορίζεται παράβολο, καθ' όσον αφορά στη δεύτερη πστωτριών, αφού δεν επιτρέπεται από το νόμο η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 14 ν. 3869/2010).

ΕΥΔΑΠ κλπ, ιατρικά κλπ έξοδα), λαμβανομένου υπ' όψιν και του γεγονότος ότι η σύζυγος του είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ 600, όπως βασίμως επ' αυτού ο αιτών ισχυρίζεται. Λαμβανομένων περαιτέρω υπ' όψιν του ως άνω μηνιαίου εισοδήματος του αιτούντος και της δυνατότητος συνεισφοράς της συζύγου του για την αντιμετώπιση μέρους των αναγκών της οικογενείας τους, ως επίσης και του γεγονότος ότι η σύζυγος του αιτούντος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, καταβάλλει δε στη δεύτερη των πιστωτριών "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", ως εγγυήτρια, τις μηνιαίες δόσεις, εξ ευρώ 470, προς εξόφληση του στεγαστικού δανείου για την κύρια κατοικία τους, το μηνιαίως καταβλητέο (δυνάμενο να καταβληθεί) από τον αιτούντα στις πιστώτριες αυτού τραπεζικές εταιρείες χρηματικό ποσό, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 467 (1.067 - 600), όπως βασίμως ο αιτών ισχυρίζεται, χωρίς να αμφισβητείται από τις πιστώτριες τράπεζες. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες, κατά το λόγο της απαιτήσεως κάθε μίας εξ αυτών σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων κατά του αιτούντος και ειδικότερα ο καταβάλλει στις πιστώτριες 1) στην πρώτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" το ποσό των ευρώ 11,88 μηνιαίως [(467 Χ 5.988,60) 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 570,24 (11,88 Χ 48), 2) στη δεύτερη αυτών "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 10,39 μηνιαίως [(467 Χ 5.248,14): 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 498,72 (10,39 Χ 48), 3) στην τρίτη αυτών "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 44,62 μηνιαίως [(467 Χ 22.537,02): 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 2.141,76 (44,62 Χ 48), 4) στην τέταρτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ" το ποσό των ευρώ 36,23 μηνιαίως [(467 Χ 18.295,88) : 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 1.739,04 (36,23 Χ 48), 5) στην πέμπτη αυτών "CITIBANK INTERNATIONAL PLC" το ποσό των ευρώ 50,35 μηνιαίως [(467 Χ 25.426,80): 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 2.416,80 (50,35 Χ 48), 6) στην έκτη αυτών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 28,68 μηνιαίως [(467 Χ 14.481,90) : 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 1.376,64 (28,68 Χ 48), 7) στην έβδομη αυτών "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 253,89 μηνιαίως [(467 Χ 128.223,08) : 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 12.186,72 (253,89 Χ 48), και 8) στην όγδοη αυτών "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" το ποσό των ευρώ 30,96 μηνιαίως [(467 Χ 15.638,25): 235.849,60] και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των ευρώ 1.486,08 (30,96 Χ 48). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών θα καταβάλει στις πιστώτριες αυτού τράπεζες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσό των ευρώ 22.416 (570,24 + 498,72 + 2.141,76 + 1.739,04 + 2.416,80 + 1.376,64 + 12.186,72 + 1.486,08), καλύπτοντας μερικώς, κατά το ποσό αυτό, τη συνολική εξ ευρώ 235.849,67) οφειλή του, απομένοντας υπολοίπου εξ ευρώ 213.433,60, υποχρεουμένου ειδικότερα του αιτούντος, κατ' άρθρο 8 § 2 του ν. 3869/2010, να καταβάλλει στις πιστώτριες αυτού τράπεζες το ποσό των ευρώ 467 μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, συμμέτρως κατανεμόμενο, κατά το λόγο της απαιτήσεως κάθε μίας εξ αυτών, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων κατ' αυτού, με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", κατ' αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλλει μηνιαίως στις πιστώτριες αυτού τράπεζες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, με έναρξη από τον πρώτο μήνα, μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, 1) στην πρώτη το ποσό των ευρώ 11,88, 2) στη δεύτερη το ποσό των ευρώ 10,39, 3) στην τρίτη το ποσό των ευρώ 44,62 4) στην τέταρτη το ποσό των ευρώ 36,23, 5) στην πέμπτη το ποσό των ευρώ 50,35, 6) στην έκτη το ποσό των ευρώ 28,68, 7) στην έβδομη το ποσό των ευρώ 253,89, και 8) στην όγδοη το ποσό των ευρώ 30,96.-

Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση της κυρίας αυτού κατοικίας, ήτοι ενός διαμερίσματος αυτού, ευρισκομένου στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας κειμένης στα Καμίνια Πειραιώς (οδός ... με αριθμό ...), επιφανείας 79 τετραγωνικών μέτρων.-

Ορίζει το μηνιαίως καταβλητέο από τον αιτούντα στις πιστώτριες αυτού τράπεζες χρηματικό ποσό, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη αιτία, 1) για την πρώτη στο ποσό των ευρώ ένδεκα και 11,445, 2) για τη δεύτερη στο ποσό των ευρώ 10,013, 3) για την τρίτη στο ποσό των ευρώ 43,001, 4) για την τέταρτη στο ποσό των ευρώ 34,908, 5) για την πέμπτη στο ποσό των ευρώ 48,514,6) για την έκτη στο ποσό των ευρώ 27,631, 7) για την έβδομη στο ποσό των ευρώ 244,649, και 8) για την όγδοη αυτών στο ποσό των ευρώ 29,838, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών και με καταβολή εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, με έναρξη δε από 01ης Αυγούστου 2015, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 27η-7-2011, σε δημόσια, έκτακτη και στο ακροατήριο του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών δικηγόρων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ċ
Dimitra Vervitsioti,
19 Δεκ 2011, 10:49 μ.μ.